1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
  • Bun venit pe site-ul AMEMM!
    Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc în care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

    Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru îmbun?t??irea modului în care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.
    Read more...

Top comunicate

mai multe comunicate...

Seminarul de instruire dedicat profesorilor in SNINA (Slovacia)

Tuesday, 25 June 2013
Rate this item
(2 votes)
Agen?ia de Management Energetic Maramures (AMEMM) sus?inut? de Consiliul Jude?ean Maramure? ?i Inspectoratul ?colar Jude?ean Maramure?, implementeaz? în cooperare cu parteneri din Slovacia, Ungaria ?i Ucraina ?i cu sprijinul Consiliului Jude?ean Maramure? proiectul “Energy Games - Energy Takes Shape (Jocuri despre energie - Energia ia form? )” HUSKROUA/1001/102 finan?at prin Programul Opera?ional Comun de Cooperare Transfrontalier? Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013.

Obiectivul general al proiectului este stimularea particip?rii active a studen?ilor ?i profesorilor în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de ser?, prin instruirea lor cu privire la modul de economisire a energiei în ?coli ?i acas?, precum ?i sensibilizarea acestora cu privire la importan?a conserv?rii resurselor naturale, prin promovarea energiei din surse regenerabile.

Vineri, 21 iunie 2013, partenerul slovac - Agen?ia de Dezvoltare POLONINY- a organizat seminarul de instruire ?i informare pentru profesori, în cadrul Liceului cu profil industrial din SNINA . Acest eveniment a reprezentat o bun? oportunitate pentru to?i partenerii proiectului s?-?i prezinte activit??ile derulate în vederea implementarea proiectului “Energy Games - Energy Takes Shape (Jocuri despre energie - Energia ia form? )”.

Partenerul lider, Agen?ia de Management Energetic Maramure? fost reprezentat la aceast? întâlnire de d-na Noemi Ganea, asistent manager in cadrul proiectului, care a prezentat cei mai importan?i pa?i f?cu?i de la începerea proiectului ?i pân? azi: prima întâlnire a partenerilor - kick off meeting, seminarul de instruire dedicat profesorilor ?i bro?ura educativ? precum ?i cele 10 sesiuni de lec?ii demonstrative dedicate elevilor înregistra?i s? participe în cadrul proiectului.

Partenerul ucrainean ?i cel maghiar au organizat seminariile de instruire dedicate profesorilor ?i sunt in a?teptarea kit-urilor ce vor utilizate în cadrul lec?iilor demonstrative cu elevi, preconizate a începe din septembrie acest an.

Partenerul slovac a achizi?ionat kit-urile educa?ionale pe care le-a prezentat în cadrul întâlnirii de vineri, kit-urile vor fi g?zduite de liceul industrial din Snina, acesta devenind un centru de excelen?? pentru educa?ie în domeniul energiei regenerabile ?i eficien?ei energetice.

Întâlnirea de lucru a partenerilor s-a dovedit a fi una extrem de util? pentru a evalua primul an din via?a proiectului implementat în comun cât ?i pentru a stabili priorit??ile pentru urm?toarea perioad? de implementare.

Noemi GANEA,
Asistent manager

Image Gallery

Read 22455 times Last modified on Wednesday, 26 June 2013
Acest site web nu reprezint? în mod necesar pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.
R?spunderea privind corectitudinea ?i coeren?a informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web.