1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
 • Bun venit pe site-ul AMEMM!
  Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc în care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

  Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru îmbun?t??irea modului în care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.
  Read more...

Top comunicate

mai multe comunicate...

Thursday, 29 August 2013
Rate this item
(1 Vote)
Luni, 26 august 2013, a avut loc prima întâlnire a partenerilor din cadrul proiectului: "Centrul Educa?ional Demonstrativ pentru Energie Durabil? – Centrul EDED", cod proiect HUSKROUA/ 1001/104, finan?at prin Programul Opera?ional Comun de Cooperare Transfrontalier? Ungaria-Slovacia - România - Ucraina 2007-2013, proiect derulat de Consiliul Jude?ean Maramure? ?i Agen?ia pentru Management Energetic Maramure?, al?turi de partenerii s?i ucraineni: organiza?ie non-profit: Centrul pentru Ini?iative Europene, Uzhhorod ?i ?coala pentru Limbi Str?ine, nr. 5 din Uzhhorod.

Obiectivul general al proiectului este promovarea conceptelor de eficien?? energetic? ?i energie regenerabil? prin educa?ie ?i prin activit??i demonstrative în regiuni transfrontaliere, exploatarea responsabil? a resurselor naturale ale planetei pentru a contribui la protejarea mediului.

Obiectivele specifice ale proiectului vizeaz?:
 • crearea a dou? centre, unul in Baia Mare, cel?lalt in Uzhhorod, dedicate educa?iei in domeniul eficien?ei energetice ?i surselor regenerabile de energie, unde elevi ?i profesori, dar ?i comunitatea pot sa înve?e, pot s? se informeze, dar ?i s? se formeze pentru a reduce risipa de energie, s? afle concepte noi ?i folositoare precum: locuin?ele neutre din punct de vedere al consumului energetic, etc. Cele dou? centre vor beneficia de echipamente ?i instala?ii profesionale care vor oferi tuturor oportunitatea de a se familiariza cu diverse surse regenerabile de energie, de a monitoriza ?i ajusta consumul de energie ?i în final pentru a în?elege beneficiile acestora, atât din punct de vedere economic cât ?i pentru a proteja mediul înconjur?tor;
 • se vor organiza sesiuni de instruire ?i formare dedicate personalului ce va activa în aceste centre, iar mai apoi cadrelor didactice ?i elevilor pentru a con?tientiza necesitatea consumului responsabil de energie. Va fi implicat ?i factorul politic, organizându-se sesiuni de cre?tere a capacit??ii ?i a cuno?tin?elor în domeniu, instruiri ce vor viza factorii de decizie politic? din via?a comunit??ii ce au printre atribu?iile lor, ?i administrarea unor cl?diri publice, mari consumatoare de energie ?i evident bani.
 • con?tientizarea comunit??ii ?i sensibilizarea acesteia în probleme ce ?in de protejarea mediului;
 • înt?rirea cooper?rii transfrontaliere ?i a schimbului de experien?? cu regiunea partener? prin schimbul de bune practici ?i politici în domeniu.

În Baia Mare, sediul Centrului Educa?ional Demonstrativ pentru Energie Durabil? se va stabili într-una din cl?dirile administrate de Consiliul Jude?ean Maramure?, ?i anume Corpul B al Complexului Petofi, situat? în vecin?tatea Inspectoratului ?colar Jude?ean Maramure?. Se dore?te ca aceast? cl?dire s? fie transformat? intr-una model, cu un consum aproape zero în conformitate cu prevederile DIRECTIVEI 2010/31/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ?I A CONSILIULUI din 19 mai 2010 privind performan?a energetic? a cl?dirilor.

În momentul de fa??, cl?direa este încadrat?, conform certificatului de performan?? energetic?, ca fiind de categorie E, iar dup? reabilitare, va trece în categoria A. În final, se dore?te reducerea consumurilor de energie totale de la 363,9 kWh/m2.an la 67 kWh/m2.an.

Pentru a atinge aceast? performan?? se vor executa lucr?ri de izolare termic? a pere?ilor exteriori, înlocuirea u?ilor ?i ferestrelor exterioare cu tâmpl?rie performant? din punct de vedere energetic, se va realiza termoizolarea plan?eului peste ultimul nivel ?i izolarea termic? a pl?cii pe subsol; se vor reface instala?iile sanitare ?i termice, precum ?i instala?ia de iluminat.

Îns?, pe lâng? faptul c? acest centru se dore?te a fi o cl?dire model, din punct de vedere al consumului de energie, aceasta va avea ?i un rol educa?ional, unde cei interesa?i pot s? vad? cum prin surse regenerabile de energie, se poate asigura buna func?ionarea ?i confortul intr-o cl?dire.

Dot?rile cl?dirii cu surse regenerabile de energie prev?d: instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice simple si concentrate pentru producerea energiei electrice din surs? solar?; se va instala o turbin? eolian? de acoperi? pentru producerea energiei electrice prin intermediul energiei vântului; o pomp? de c?ldura sol-apa va produce energie termic? necesar? înc?lzirii spatiilor. Se vor instala o serie de colectori solari pentru producerea energiei termice necesare prepar?rii apei calde menajere; ?i a unei centrale de tratare aer cu pompa de c?ldura aer-aer pentru producerea energiei termice necesare r?cirii/înc?lzirii spatiilor prin intermediul energiei aero termale.

Centrul va fi dotat cu o serie de echipamente educa?ionale în domeniul energiei regenerabile ce vor fi folosite în cadrul instruirilor ?i lec?iilor demonstrative ce se vor derula cu elevii în viitorul Centru Educa?ional Demonstrativ pentru Energie Durabil?.

Se preconizeaz? ca la începutul anului 2015, acest centru s? devin? func?ional ?i s? g?zduiasc? o serie de activit??i educative menite s? promoveze sursele de energie regenerabile ?i eficien?a energetic?.

Noemi Ganea
Asistent manager
Biroul de Rela?ii Interna?ionale ?i Rela?ii cu Presa

Image Gallery

Read 15851 times Last modified on Thursday, 29 August 2013
Acest site web nu reprezint? în mod necesar pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.
R?spunderea privind corectitudinea ?i coeren?a informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web.