1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
 • Bun venit pe site-ul AMEMM!
  Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc în care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

  Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru îmbun?t??irea modului în care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.
  Read more...

Top comunicate

mai multe comunicate...

Monday, 02 December 2013
Rate this item
(1 Vote)
Agen?ia de Management Energetic Maramure? (AMEMM) a derulat, în parteneriat cu institu?ii de înv???mânt din Slovacia, Ungaria ?i Ucraina, ?i al?turi de colaboratorii s?i din România: Consiliul Jude?ean Maramure?, Inspectoratul ?colar al Jude?ului Maramure?, Liceul de Arte Baia Mare, Colegiul Na?ional "Vasile Lucaciu" ?i Liceul Taras Sevcenko, proiectul educa?ional denumit "?COAL? EUROPEAN?" (EES - EUROPEAN EXCHANGE SCHOOL).

Acest proiect ?i-a propus s? dezvolte rela?ii de cooperare între institu?ii de înv???mânt din regiunile de grani??, prin crearea unui concept comun de ?coal? european? ?i implementarea acestuia în institu?iile de înv???mânt partenere. Proiectul a fost finan?at prin Programul Opera?ional Comun de Cooperare Transfrontalier? Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013.

Obiectiv general al proiectului a fost reprezentat de intensificarea cooper?rii durabile între institu?ii de înv???mânt din regiunile ucrainene Zakarpatia, Ivano-Frankivsk ?i regiunile eligibile precum ?i cele adiacente din Ungaria, România ?i Slovacia.

Proiectul a ajuns la finalul perioadei de implementare, moment ce a fost marcat de conferin?a final? a proiectului ce s-a desf??urat în perioada 28-29 noiembrie 2013, în Uzhhorod (Ucraina).

Evenimentul i-a reunit pe partenerii acestui proiect ?i le-a oferit prilejul de a prezenta rezultatele pe care le-a înregistrat fiecare regiune in parte, pe parcursul anilor de implementare. Proiectul a fost dedicat schimburilor între ?coli, între profesori, între elevi, s-a creat o re?ea pentru schimburi de experien?? educa?ionale, fiind totodat? ?i o punte ce a creat leg?turi între tinerii ce au participat la taberele organizate în cadrul acestui proiect ?i între organiza?iile implicate ce au putut dezvolta alte ini?iative comune, unele concretizate prin alte proiecte finan?ate din fonduri europene.

Pentru AMEMM acest proiect a reprezentat o excelent? oportunitate de a reuni elevi din regiunile de grani?? într-o echip? comun? care s? lupte împotriva risipei de energie ?i a schimb?rilor climatice, s? înve?e cum s? economiseasc? energia, s? schimbe idei, s? compare rezultate ?i s? se preg?teasc? pentru alte ac?iuni comune.

Principalele rezultate ob?inute de AMEMM ca urmare a proiectului "?coala European?" sunt urm?toarele:
 • Dezvoltarea de rela?ii ?i parteneriate cu institu?ii ?i exper?i in domeniul educa?iei;
 • Cunoa?terea sistemelor de înv???mânt din ??rile partenere;
 • Oportunitatea de a cunoa?te cultura, mentalitatea ?i modul de via?? din ??rile învecinate;
 • Educare si con?tientizare in domeniul energiei si schimb?rilor climatice;
 • Legarea unor minunate prietenii si mult? distrac?ie!

Delega?ia jude?ului nostru a fost format? din membrii echipei de proiect din cadrul Agen?iei de Management Energetic Maramure?, reprezentan?i ai Inspectoratului ?colar al Jude?ului Maramure?, respectiv Ana Moldovan, inspector ?colar general, Delia Ardelean, inspector ?colar general adjunct, Du?? Camelia - inspector ?colar pentru educa?ie permanenta ?i biologie ?i Malearciuc Simona - inspector ?colar pentru minorit??i (ucrainean?, rus?), reprezenta?i ai ?colilor implicate în proiect: doamna director adjunct Marina Lici de la Colegiul Na?ional Gheorghe ?incai Baia Mare, doamna prof. Roxana Manole de la Liceul de Arte Baia Mare, domnul prof. Marian Fer?adi de la Liceul Tara? Sevcenko din Sighetu Marma?iei.

Evenimentul nu ?i-a propus doar s? marcheze finalul unui proiect, ci s? pun? bazele unor noi colabor?ri, motiv pentru care gazdele au invitat participan?ii s? semneze o declara?ie de cooperare prin care se securizeze ini?iativele comune viitoare.

Inspectoratul ?colar Jude?ean Maramure?, reprezentat prin d-na inspector general Ana Moldovan, a semnat cu Inspectoratul ?colar Regional Transcarpathia un protocol de colaborare pe teme de educa?ie ?i schimburi între ?coli.

De asemenea, în cadrul evenimentului final, din partea Inspectoratului ?colar Jude?ean Maramure? a fost prezentat? o situa?ie legat? de sistemul ?colar din ?ara noastr?, cu accent pe înv???mântul pentru minorit??ile reprezentative ?i proiectele derulate în ?colile cu predare în limba ucrainean? din jude?ul nostru.

Colegiul Na?ional Gheorghe ?incai Baia Mare, Liceul de Art? Baia Mare, Liceul Tara? ?evcenko Sighetu Marma?iei au semnat la rândul lor, protocoale de colaborare cu institu?ii similare din zona ora?ului Uzhorod ?i Mukacevo.

În contextul acestui eveniment, partenerul ucrainean "Centrul pentru Ini?iative Europene" a derulat ?i o alt? ac?iune ce face parte dintr-un alt proiect finan?at de Programul Opera?ional Comun de Cooperare Transfrontalier? Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013: "Energy Games – Energy Takes Shape"/ HUSKROUA/1101/102, proiect ce este implementat în cadrul unui parteneriat interna?ional coordonat de partenerul lider: Agen?ia de Management Energetic Maramure?.

?coala gimnazial? Uzhorod, aleas? ca ?i ?coal? pilot pentru activit??ile din cadrul proiectului "Energy Games – Energy Takes Shape" a derulat primele sesiuni de instruire pentru elevi ?i profesori ?i a prezentat echipamentele educa?ionale achizi?ionate în acest sens de c?tre partenerii ucraineni.

Evenimentul final al proiectului "?coala European?" s-a încheiat pe un ton pozitiv, propunându-se o reîntâlnire a celor implica?i în acest proiect peste 5 ani, moment în care tinerii ce au activat pe parcursul implement?rii sale – operatorii ?colii Europene, vor avea ocazia s? comunice modul în care acest proiect a contribuit la dezvoltarea lor profesional?.

Îns?, cel mai mare câ?tig al acestui proiect este men?inerea colabor?rii între parteneri, în cadrul unor proiecte finan?ate tot prin programul ENPI, cum ar fi cel deja amintit: "Energy Games – Energy Takes Shape", precum ?i proiectul "Centrul EDED – Centrul educa?ional demonstrativ pentru energie durabil?", aflat la început de implementare.

Noemi Ganea,
Responsabil comunicare

Image Gallery

Read 20081 times Last modified on Tuesday, 03 December 2013
Acest site web nu reprezint? în mod necesar pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.
R?spunderea privind corectitudinea ?i coeren?a informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web.