1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
 • Bun venit pe site-ul AMEMM!
  Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc în care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

  Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru îmbun?t??irea modului în care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.
  Read more...

Top comunicate

mai multe comunicate...

Monday, 19 May 2014
Rate this item
(0 votes)
Consiliul Jude?ean Maramure? ?i Agen?ia pentru Management Energetic Maramure?, al?turi de partenerii s?i ucraineni: organiza?ia non-profit: Centrul pentru Ini?iative Europene, Uzhhorod ?i ?coala pentru Limbi Str?ine, nr. 5 din Uzhhorod implementeaz? proiectul: "Centrul Educa?ional Demonstrativ pentru Energie Durabila – Centrul EDED"’, cod proiect HUSKROUA/ 1001/104, finan?at prin Programul Opera?ional Comun de Cooperare Transfrontalier? Ungaria-Slovacia – România - Ucraina 2007-2013.

Obiectivul general al proiectului este promovarea conceptelor de eficien?? energetic? ?i energie regenerabil? prin educa?ie ?i prin activit??i demonstrative în regiuni transfrontaliere, exploatarea responsabil? a resurselor naturale ale planetei pentru a contribui la protejarea mediului.

Obiectivele specifice ale proiectului vizeaz?:
 • crearea a dou? centre, unul in Baia Mare, cel?lalt in Uzhhorod, dedicate educa?iei în domeniul eficien?ei energetice ?i surselor regenerabile de energie, unde elevi ?i profesori, dar ?i comunitatea pot sa înve?e, pot s? se informeze, dar ?i s? se formeze pentru a reduce risipa de energie, s? afle concepte noi ?i folositoare precum: locuin?ele neutre din punct de vedere al consumului energetic,etc. Cele dou? centre vor beneficia de echipamente ?i instala?ii profesionale care vor oferi tuturor oportunitatea de a se familiariza cu diverse surse regenerabile de energie, de a monitoriza ?i ajusta consumul de energie ?i în final pentru a în?elege beneficiile acestora, atât din punct de vedere economic cât ?i pentru a proteja mediul înconjur?tor;
 • se vor organiza sesiuni de instruire ?i formare dedicate personalului ce va activa în aceste centre, iar mai apoi cadrelor didactice ?i elevilor pentru a con?tientiza necesitatea consumului responsabil de energie. Va fi implicat ?i factorul politic, organizându-se sesiuni de cre?tere a capacit??ii ?i a cuno?tin?elor în domeniu, instruiri ce vor viza factorii de decizie politic? din via?a comunit??ii ce au printre atribu?iile lor, ?i administrarea unor cl?diri publice, mari consumatoare de energie ?i evident bani;
 • con?tientizarea comunit??ii ?i sensibilizarea acesteia în probleme ce ?in de protejarea mediului;
 • înt?rirea cooper?rii transfrontaliere ?i a schimbului de experien?? cu regiunea partener? prin schimbul de bune practici ?i politici în domeniu. 

Vineri, 16 mai 2014, reprezentan?ii Consiliului Jude?ean Maramure? ?i ai Agen?iei pentru Management Energetic Maramure?, s-au deplasat la Uzhhorod (Ucraina) pentru a evalua stadiul implement?rii proiectului ?i stabili planul de activit??i pentru perioada ce urmeaz?. În cadrul acestei întâlniri, s-au detaliat pa?ii f?cu?i de fiecare partener, s-a evaluat felul în care evenimentele ce s-au derulat anul acesta în Ucraina au afectat buna implementare a proiectului ?i s-a stabilit planul de ac?iune pentru urm?toarea perioad?.

Cea mai importan?a etap? în implementarea proiectului este reprezentat? de realizarea centrelor dedicate educa?iei in domeniul eficien?ei energetice ?i surselor regenerabile de energie, unul în Baia Mare ?i unul în Uzhhorod. În acest moment, partenerii din cadrul proiectului sunt angrena?i în demararea procedurilor necesare pentru crearea acestor dou? centre.

În Baia Mare, sediul Centrului Educa?ional Demonstrativ pentru Energie Durabil? se va stabili într-una din cl?dirile administrate de Consiliul Jude?ean Maramure?, ?i anume Corpul B al Complexului Petofi, situat? în vecin?tatea Inspectoratului ?colar Jude?ean Maramure?. Se dore?te ca aceast? cl?dire s? fie transformat? intr-una model, cu un consum aproape zero în conformitate cu prevederile DIRECTIVEI 2010/31/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ?I A CONSILIULUI din 19 mai 2010 privind performan?a energetic? a cl?dirilor. Se preconizeaz? ca la începutul anului 2015, acest centru s? devin? func?ional ?i s? g?zduiasc? o serie de activit??i educative menite s? promoveze sursele de energie regenerabile ?i eficien?a energetic?.

Noemi Ganea
Asistent manager
Read 14349 times Last modified on Monday, 19 May 2014
Acest site web nu reprezint? în mod necesar pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.
R?spunderea privind corectitudinea ?i coeren?a informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web.