1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
  • Bun venit pe site-ul AMEMM!
    Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc în care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

    Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru îmbun?t??irea modului în care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.
    Read more...

Top comunicate

mai multe comunicate...

Wednesday, 10 October 2018
Rate this item
(0 votes)
A doua întâlnire din cadrul proiectului C-Track 50, Plasarea regiunilor pe calea atingerii carbon neutralit??ii pân? în 2050 (www.c-track50.eu), finan?at prin programul Horizon 2020 pentru cercetare ?i inovare, a avut loc la Debrecen, Ungaria în perioada 6- 7 septembrie 2018, urmat? de prima activitate de consolidare a capacit??ilor. La aceste întâlniri au participat ?i reprezentan?i ai AMEMM, partener în acest proiect al?turi de Universitatea Na?ional? Tehnic? Atena din Grecia, coordonatorul proiectului ?i Organiza?ia EPTA Consultant din Grecia, Agen?ia de Mediu Auvergne-Rhone-Aples din Fran?a, Secretariatul European ICLEI din Germania, Funda?ia Asturiana de Energie din Spania, Agen?ia Regional? de Energie ?i Mediu al regiunii autonome Madeira din Portugalia, Agen?ia Regional? de Energie Sjever din Croa?ia, Voievodatul Wielkopolskie din Polonia, Agen?ia de Energie, Inginerie ?i Consultan?? LENERG din Ungaria, Agen?ia de Planificare Regional? Riga din Letonia, Agen?ia de Management Energetic Maramure? din România, Agen?ia de Energie Obersteiermark din Austria ?i organiza?ia FEDARENE (Federa?ia European? a Agen?iilor ?i Regiunilor pentru Energie ?i Mediu) din Belgia.
 
Daca prima întâlnire din cadrul proiectului a fost una de tatonare ?i cunoa?tere reciproc?, la a doua întâlnire partenerii au intrat direct în implementarea proiectului prin prezentarea pachetelor de lucru, de c?tre coordonatorii ale?i din cadrul partenerilor de proiect.
 
Astfel Pachetul de lucru 2, având ca tema ”Formularea recomand?rilor privind priorit??ile politicii energetice na?ionale pentru anul 2050 ?i promovarea cooper?rii ?i guvernan?ei pe mai multe niveluri”, a fost prezentat de reprezentantul Agen?iei de Mediu Auvergne-Rhone-Aples din Fran?a;
 
Pachetul de lucru 3 având ca tem? ” Formularea planurilor de politic? regional? / local? privind politica în domeniul energiei ?i al climei pentru 2050 prin guvernan?a pe mai multe niveluri”, a fost prezentat de reprezentanta Organiza?iei EPTA Consultant din Grecia
 
Pachetul de lucru 4 având ca tem? ” Facilitarea accesului la finan?are pentru punerea în aplicare a ac?iunilor ?i proiectelor în domeniul energiei durabile” a fost prezentat de reprezentantele Agen?iei de Planificare Regional? Riga din Letonia ?i a Agen?iei de Energie, Inginerie ?i Consultan?? LENERG din Ungaria.
 
Pachetul de lucru 5 ”Diseminare ?i exploatarea rezultatelor proiectului” a fost prezentat de reprezentanta Secretariatului European ICLEI din Germania ?i
 
Pachetului de lucru 6 ” Comunicare” a fost prezentat de reprezentanta FEDARENE. În finalul întâlnirii coordonatorul proiectului C-Track 50 a prezentat viitoarele etape în derularea proiectului.
 
A doua zi a fost dedicat? primei Activit??i de consolidare a capacit??ilor partenerilor având dou? teme: Colaborarea în cadrul guvern?rii multi nivel ?i Planurile pentru Energie Durabil? ?i Clim?. Mai mul?i partaneri au prezentat la prima tem? a activit??ii exemple ?i studii de caz:
 
”Ora?ele ?i regiunile membre în Talanoa Dialogue”, prezentat de reprezentantul Secretariatul European ICLEI din Germania, ”Guvernanta multi nivel, diferite modele de guvernan?? multinivel” ?i prezentarea proiectului Coopenergy, prezentat de reprezentantul Agen?iei de Mediu Auvergne-Rhone-Aples din Fran?a, ”Proiectul SmileGov – Lec?ii înv??ate privind cooperarea dintre diferite niveluri de guvernan?? în insule din Europa”, prezentat de reprezentantul Agen?iei Regionale de Energie ?i Mediu al regiunii autonome Madeira din Portugalia, ” Autorit??i Regionale ?i Locale lucrând împreun? ?i colaborând cu factori interesa?i în energie- experien?a proiectului Data4Action”, prezentat de reprezentantul Agen?iei de Mediu Auvergne-Rhone-Aples din Fran?a. In final fiecare partener a prezentat cate un exemplu de buna practic? de guvernan?? multi nivel din fiecare regiune/?ar?.
 
La a doua tem? a Activit??ii de consolidare a capacit??ii au fost prezentate lec?ii înv??ate din proiectele ENNERG, eReNet (transformarea SEAP in SECAP) din pactul Insulelor. Fiecare partener a prezentat apoi planificarea politicilor locale ?i la nivel na?ional ?i provoc?rile respective din fiecare ?ar?.

Image Gallery

Read 10109 times Last modified on Thursday, 23 May 2019
Acest site web nu reprezint? în mod necesar pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.
R?spunderea privind corectitudinea ?i coeren?a informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web.