1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
  • Bun venit pe site-ul AMEMM!
    Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc în care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

    Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru îmbun?t??irea modului în care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.
    Read more...

Top comunicate

mai multe comunicate...

Wednesday, 21 August 2019
Rate this item
(0 votes)
În data de 21 august 2019, Agen?ia de Management Energetic Maramure?-AMEMM a organizat la Palatul Administrativ din Baia Mare o nou? mas? rotund? în cadrul proiectului C-Track 50, la care au participat reprezentan?i ai Consiliului Jude?ean Maramure? ?i ai Agen?iei Locale a Energiei Alba-ALEA, exper?i consultan?i în cadrul proiectului. Întâlnirea a avut ca tem? Realizarea Strategiei Energetice a Jude?ului Maramure? (SEJM) 2020 – 2030.
Masa rotunda a fost deschis? de d-na Adina Dumitru, directorul Agen?iei de Management Energetic Maramure?-AMEMM care a prezentat pe scurt scurt proiectului C-Track 50 (www.c-track50.eu), finan?at prin programul Horizon 2020 pentru cercetare ?i inovare, având ca scop mobilizarea ?i îndrumarea autorit??ilor publice în definirea priorit??ilor pe termen lung ale politicilor energetice, promovarea guvern?rii multi-nivel ?i sprijinirea autorit??ilor regionale ?i locale în dezvoltarea, finan?area ?i implementarea unor proiecte ambi?ioase integrate, a unor planuri de ac?iune privind politica energetic? durabil? ?i politica în domeniul climei, în vederea atingerii rezilien?ei climatice ?i a carbon neutralit??ii pân? în anul 2050.
 
Au mai fost prezentate: parteneriatul proiectului, coordonat de Universitatea Na?ional? Tehnic? Atena din Grecia, din care mai fac parte ?i alte organiza?ii ?i agen?ii de mediu din Grecia, Fran?a, Germania, Spania, Portugalia, Polonia, Croa?ia, Ungaria, Letonia, Austria ?i FEDARENE (Federa?ia European? a Agen?iilor ?i Regiunilor pentru Energie ?i Mediu) din Belgia; grupurile ?in?; rezultatele estimate ?i 2 concepte importante din cadrul proiectului – Carbon neutralitate ?i Guvernan?a multi-nivel.
 
Dup? o scurt? prezentare a Agen?iei Locale a Energiei Alba-ALEA ?i a proiectelor derulate de aceasta, dl. Florin Andronescu, directorul Agen?iei, consultant în cadrul proiectului C-Track 50, a prezentat Priorit??i ?i metode de lucru în demararea activit??ilor de realizare a Strategiei Energetice a Jude?ului Maramure? pentru perioada 2020 -2030. Un prim pas ar fi constituire unui grup de lucru cu sarcini ?i responsabilit??i clar definite, în cadrul c?reia s? se discute viziunea ?i strategia în domeniul energiei, In demararea elabor?rii Strategiei Energetice a Jude?ului Maramure? pentru perioada 2020 -2030 trebuie avute în vedere documentele semnificative existente la nivel local ?i jude?ean în domeniul energiei.
 
Consultantul a prezentat o prim? propunere a structurii Strategiei Energetice a Jude?ului Maramure? pentru perioada 2020-2030, accentuând rolul în abordarea domeniului energetic la nivel jude?ean în Maramure?
 
O prim? activitate în cadrul grupului de lucru va fi cea de colectare a datelor energetice relevante, consultantul prezentând principalele tipuri de date energetice necesare de la nivel local ?i jude?ean pentru întocmirea SEJM 2020 – 2030, modalit??i de culegere a datelor, ?abloane, stabilirea responsabililor ?i implicarea organiza?iilor cheie de la nivel local, jude?ean ?i regional (furnizori de date energetice).
 
În finalul întâlnirii au avut loc discu?ii ?i s-au prezentat propuneri ?i modalit??i de cooperare ?i stabilire a cadrului de timp alocat dezvolt?rii capitolelor SEJM, actualizarea documentului, integrarea modific?rilor ?i prezentarea acestuia spre dezbatere public?, înainte de a fi asumat la nivel jude?ean.
Read 7810 times Last modified on Thursday, 29 August 2019
Acest site web nu reprezint? în mod necesar pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.
R?spunderea privind corectitudinea ?i coeren?a informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web.