1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
  • Bun venit pe site-ul AMEMM!
    Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc în care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

    Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru îmbun?t??irea modului în care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.
    Read more...

Top comunicate

mai multe comunicate...

Wednesday, 21 August 2019
Rate this item
(0 votes)
În data de 21 august 2019, Agen?ia de Management Energetic Maramure?-AMEMM a organizat la Centrul Millenium din Baia Mare o nou? mas? rotund? în cadrul proiectului C-Track 50, la care au participat reprezentan?i ai Prim?riei Baia Mare ?i ai Agen?iei Locale a Energiei Alba -ALEA, exper?i consultan?i în cadrul proiectului.
Întâlnirea a avut ca scop actualizarea planului de ac?iune pentru energie durabil? (PAED 2020) la planul de ac?iune pentru energie durabil? ?i clim? (PAEDC 2030) la nivelul Municipiului Baia Mare. Masa rotunda a fost deschis? de d-na Adina Dumitru, directorul Agen?iei de Management Energetic Maramure?-AMEMM care a prezentat pe scurt scurt proiectului C-Track 50 (www.c-track50.eu), finan?at prin programul Horizon 2020 pentru cercetare ?i inovare, având ca scop mobilizarea ?i îndrumarea autorit??ilor publice în definirea priorit??ilor pe termen lung ale politicilor energetice, promovarea guvern?rii multi-nivel ?i sprijinirea autorit??ilor regionale ?i locale în dezvoltarea, finan?area ?i implementarea unor proiecte ambi?ioase integrate, a unor planuri de ac?iune privind politica energetic? durabil? ?i politica în domeniul climei, în vederea atingerii rezilien?ei climatice ?i a carbon neutralit??ii pân? în anul 2050.
 
Au mai fost prezentate: parteneriatul proiectului, coordonat de Universitatea Na?ional? Tehnic? Atena din Grecia, din care mai fac parte ?i alte organiza?ii ?i agen?ii de mediu din Grecia, Fran?a, Germania, Spania, Portugalia, Polonia, Croa?ia, Ungaria, Letonia, Austria ?i FEDARENE (Federa?ia European? a Agen?iilor ?i Regiunilor pentru Energie ?i Mediu) din Belgia; grupurile ?in?; rezultatele estimate ?i 2 concepte importante din cadrul proiectului – Carbon neutralitate ?i Guvernan?a multi-nivel.
 
Dup? o scurt? prezentare a Agen?iei Locale a Energiei Alba -ALEA ?i a proiectelor derulate de aceasta, dl. Florin Andronescu, directorul Agen?iei, consultant în cadrul proiectului C-Track 50, a prezentat Angajamentul Municipiului Baia Mare în cadrul Conven?iei Primarilor (CoM), prim?ria Baia Mare fiind semnatar? a acestie conven?ii ?i realizând Planul de ac?iune pentru energie durabil? pentru perioada 2011-2020. Este nevoie ca acest angajament s? fie reînnoit în cadrul Conven?iei Primarilor (CoM) 2030, realizându-se apoi Planul de ac?iune pentru energie durabil? ?i clim? PAEDC 2030. Tranzi?ia de la Planul de ac?iune pentru energie durabil? PAED 2020 la Planul de ac?iune pentru energie durabil? ?i clim? PAEDC 2030 se va face prin introducerea unor ac?iuni în domeniul climei, a riscurilor asociate cu evenimente climaterice extreme, a riscurilor sociale care trebuie avute în vedere, a ac?iunilor integratoare cum ar fi cele de alarmare a popula?iei n situa?ii de risc.
 
O mare important? în elaborarea unui Plan de ac?iune pentru energie durabil? ?i clim? PAEDC 2030 o au viziunea ?i strategia în domeniul energiei durabile, dar ?i actualizarea ?intelor locale de reducere a emisiilor de CO2.
 
Etapele realiz?rii PAEDC 2030 Baia Mare vor avea în vedere stadiul actual al planific?rii energetice durabile, actualizat cu ac?iunile ?i proiectele derulate de municipalitatea Baia Mare, sau cu cele aflate în implementare în domeniul eficien?ei energetice în cl?diri publice ?i reziden?iale, a mobilit??ii ?i transportului local durabil, iluminatului eficient ?i a utiliz?rii resurselor de energie regenerabile. Se va constitui un grup de lucru dedicat PAEDC 2030, cu responsabilit??i clar definite, o prim? activitate fiind cea de colectare a datelor energetice relevante. Armonizarea PAEDC 2030 Baia Mare cu alte documente de planificare relevante de la nivel local va fi de asemenea avut? în vedere. Consultantul a prezentat pe scurt tipurile de date energetice ?i climatice necesare de la nivel local ?i modalit??i de culegere a datelor, precum ?i chestionarul de evaluare la nivel local privind riscurile climatice. La finalul întâlnirii au avut loc discu?ii ?i s-au prezentat propuneri de ac?iuni în domeniul energiei durabile ?i în domeniul adapt?rii la schimb?ri climatice pân? în 2030 la nivelul Municipiului Baia Mare.
Read 7948 times
Acest site web nu reprezint? în mod necesar pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.
R?spunderea privind corectitudinea ?i coeren?a informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web.