1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
 • Bun venit pe site-ul AMEMM!
  Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc n care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

  Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru mbun?t??irea modului n care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.
  Citeşte mai mult

Biroul Tehnic

Adina Dumitru
Adina Dumitru, director

Oana Chiorean
Oana Chiorean, specialist n comunicare

Cristina Barbul
Cristina Barbul, contabil

Izabella OjanIzabella Ojan, asistent manager
pptPrezentare AMEMM (format PPT)   ---   pdfPrezentare AMEMM (format PDF)

Agen?ia de Management Energetic Maramure? (AMEMM) s-a constituit n anul 2009 ca organiza?ie neguvernamental?, non-profit ?i apolitic?, n conformitate cu prevederile Legii administra?iei publice locale nr. 215/2001 republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, ale Ordonan?ei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia?ii ?i funda?ii, aprobat? cu modific?ri ?i complet?ri prin Legea nr. 246/2005, ale contractului de grant, Actului Constitutiv ?i Statutului.

Statutul juridic

Agen?ia are statutul juridic de organiza?ie non-guvernamental?, se bucur? de autonomie n func?ionare ?i de coordonarea Consiliului Jude?ean Maramure?, func?ionnd cu buget autonom ?i n colaborare cu autorit??ile locale din jude?, agen?ii de energie na?ionale ?i interna?ionale, agen?ii ?i societ??i comerciale cu experien?? n domeniul energiei ?i al protec?iei mediului, mediul universitar, principalii consumatori sau furnizori locali de energie ?i alte organiza?ii neguvernamentale din domeniul protec?iei mediului.

Scopul general al Agen?iei este:
 • promovarea conceptului de energie durabil? ?i a principiilor de management al energiei la nivelul autorit??ilor locale, institu?iilor de nv???mnt, s?n?tate, agen?ilor economici (indiferent de forma de proprietate), etc.;
 • transpunerea n plan local, regional ?i na?ional a acquis-ului comunitar al politicii energetice europene;
 • ncurajarea p?trunderii pe pia?a local? a tehnologiilor regenerabile ?i a tehnologiilor de eficientizare energetic?;
 • schimbarea mentalit??ii ?i comportamentului utilizatorilor de energie;
 • promovarea la nivel regional, na?ional, european ?i interna?ional a intereselor locale ?i atragerea de finan?atori pentru programele ?i proiectele locale de dezvoltare economic? ?i social? specifice domeniului energiei, protej?rii mediului, precum ?i altor domenii n leg?tur? cu acestea;
 • promovarea mecanismelor de finan?are existente (programe na?ionale, FREE, BERD etc.).

Grupuri ?int?
 • Autorit??ile Locale asisten?? n definirea politicii de utilizare eficient? a energiei ?i a politicii de mediu la nivelul comunit??ii locale;
 • Structuri na?ionale ?i europene n domeniul energiei ?i al protec?iei mediului;
 • Cet??eni, firme private ?i autorit??i care vor beneficia de informa?ii ?i consultan?? gratuite n probleme de energie ?i mediu ?i de servicii energetice adaptate nevoilor proprii;
 • Elevi ?i cadre didactice care vor beneficia de cursuri ?i programe educa?ionale cu privire la schimb?rile climatice, utilizarea eficient? a energiei ?i poten?ialul oferit de sursele regenerabile de energie.

Activit??i
 • crearea unui plan energetic la nivelul jude?ului;
 • crearea unei baze de date privind consumul de energie, respectiv sursele de energie din jude?;
 • promovarea unor proiecte de eficien?? energetic? n cl?dirile publice, unit??i economice, locuin?e;
 • promovarea implement?rii unor sisteme de producere a energiei din surse regenerabile;
 • promovarea sistemelor de cogenerare ?i a eficien?ei energetice n sistemele de nc?lzire central?;
 • crearea unui Info Point Energie ?i a unei pagini de internet prin care se vor furniza informa?ii cu privire la m?surile simple care se pot lua pentru economisirea energiei sau ce tip de aparatura poate fi folosit pentru a beneficia de un grad de confort maxim ?i a pl?ti ct mai pu?in pentru facturile la utilit??i, la programele de finan?are na?ional? ?i european? a proiectelor de energie ?i de mediu, legisla?ie na?ional? ?i european?, facilit??i etc.;
 • promovarea achizi?iilor publice verzi de c?tre institu?iile publice;
 • furnizarea de servicii de certificare energetic? a cl?dirilor, audituri energetice, bilan?uri electroenergetice ?i termoenergetice;
 • cre?terea gradului de informare ?i educare n domeniul energiei durabile n rndul popula?iei, factorilor de decizie din administra?ia public? local? ?i din sectorul privat, prin organizarea de seminarii ?i conferin?e, campanii de informare ?i con?tientizare, precum ?i campanii de educare ?i instruire n ?coli ?i gr?dini?e;
 • participare ?i consultan?? n elaborarea de proiecte de energie pe diverse linii de finan?are.
Mai multe din această categorie: Membrii fondatori »
Acest site web nu reprezint? n mod necesar pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.
R?spunderea privind corectitudinea ?i coeren?a informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web.