1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
 • Bun venit pe site-ul AMEMM!
  Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc n care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

  Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru mbun?t??irea modului n care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.
  Citeşte mai mult

Activit??ile pe care le desf??oar? AMEMM

 • realizarea unui plan energetic jude?ean care s? analizeze situa?ia sectorului energetic ?i s? stabileasc? direc?iile de ac?iune a autorit??ilor locale n vederea utiliz?rii durabile a energiei att la nivel jude?ean ?i ct ?i la nivelul localit??ilor;
 • crearea unei baze de date privind consumul de energie, respectiv sursele de energie din jude? ?i pe baza acestuia a unui inventar al emisiilor de gaze cu efect de ser?;
 • monitorizare ?i reducerea consumurilor de energie din cl?dirile publice;
 • promovarea unor proiecte de eficien?? energetic? n cl?dirile publice, unit??i economice, locuin?e;
 • promovarea implement?rii unor sisteme de producere a energiei din surse regenerabile;
 • crearea unui Info Point Energie ?i a unei pagini de internet care prin care se vor  furniza informa?ii cu privire la m?surile simple care se pot lua pentru economisirea energiei sau tipul de aparatur? ce poate fi folosit pentru a beneficia de un grad de confort maxim ?i a pl?ti ct mai pu?in pentru facturile de utilit??i, informa?ii despre programele de finan?are na?ional? ?i european? a proiectelor de energie ?i de mediu, legisla?ie na?ional? ?i european?, facilit??i etc.
 • promovarea achizi?iilor publice verzi la nivelul institu?iilor publice;
 • furnizarea de servicii de certificare energetic? a cl?dirilor, audituri energetice, bilan?uri electroenergetice ?i termoenergetice;
 • cre?terea gradului de informare ?i educare n domeniul energiei durabile n rndul popula?iei, factorilor de decizie din administra?ia public? local? ?i din sectorul privat, prin organizarea de seminarii ?i conferin?e, campanii de informare ?i con?tientizare, precum ?i campanii de educare ?i instruire n ?coli ?i gr?dini?e, n vederea inform?rii consumatorilor finali asupra importan?ei ?i beneficiilor aplic?rii m?surilor de mbun?t??ire a eficien?ei energetice;
 • participare ?i consultan?? n elaborarea de proiecte de energie ?i protec?ia mediului pe diverse linii de finan?are.

Acest site web nu reprezint? n mod necesar pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.
R?spunderea privind corectitudinea ?i coeren?a informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web.