1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
 • Bun venit pe site-ul AMEMM!
  Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc n care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

  Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru mbun?t??irea modului n care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.
  Citeşte mai mult

Legisla?ie

??rile lumii caut? solu?ii la provoc?rile venite din partea problemelor de mediu ?i a resurselor energetice epuizabile, iar Romnia trebuie s? se alinieze la tendin?ele globale n domeniul energetic, cu accent pe cre?terea eficien?ei energetice ?i a producerii energiei din surse regenerabile.

Toate statele membre ale UE au prevederi legislative comune n domeniile energiei regenerabile ?i eficien?ei energetice. Directivele europene ofer? un cadru legislativ ?i linia generala n care trebuie sa se nscrie tarile membre. Statele membre trebuie sa introduc? prevederile legislative europene n legisla?ia na?ional?. Procesul de transpunere a acquis-ul comunitar n legisla?ia romneasc? este n mare parte realizat, urmnd consolidarea implement?rii acestuia.

nainte de planificarea ?i instalarea unor tehnologii de energie regenerabil? sau atunci cnd se integreaz? tehnologii de eficienta energetica este important sa se ia n considera?ie cadrul legal.

n special n cazul instala?iilor de energie regenerabila, este esen?ial sa se ob?in? informa?ii despre procedurile administrative, conectarea la re?eaua principala ?i la programele de finan?are disponibile pentru diverse categorii de solicitan?i. Este important? cunoa?terea ?i valorificarea tuturor posibilit??ilor oferite de masurile de sus?inere financiar? pentru investi?iile pe termen relativ lung.

Prin urmare, aceast? sec?iune con?ine principalele directive comunitare n domeniul eficien?ei energetice ?i a surselor regenerabile de energie, precum ?i principalele acte normative din legisla?ia na?ional? care sus?in politica energetic? a Romniei avnd ca obiectiv o energie sigur?, accesibil? ?i curat? pentru Romnia.

La 23 ianuarie 2009, Comisia European? a lansat pachetul legislativ pentru energie regenerabil? ?i schimb?ri climatice. Pe lng? obiectivele 20-20-20 deja existente ?i anume:

 • Reducerea cu cel pu?in 20% a emisiilor de GES pn? n anul 2020 fa?? de anul 1990 (cu 30% dac? se ajunge la un acord interna?ional)
 • Cre?terea ponderii energiilor regenerabile n consumul final de energie al UE la 20% pn? n anul 2020 (incluznd ?i ?inta de 10% biocarburan?i n totalul consumului de carburan?i utiliza?i n transporturi) 
 • Cre?terea eficien?ei energetice cu 20% pn? n 2020 = economie 20% consum energie primar?

Pachetul mai con?ine urm?toarele:
 • propunere de revizuire a schemei de comercializare e emisiilor (ETS)
 • decizie referitoare la emisiile de gaze cu efect de sera neacoperite de schema de comer? cu emisii
 • propunere de directiva referitoare la utilizarea surselor de energii regenerabile
 • propunere de directiva stabilind cadrul legal pentru captarea ?i stocarea carbonului (CCS)

Obiectivele na?ionale sunt:
 • ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie n consumul final de energie electric? este:
  • 33% n 2010
  • 35% n 2015
  • 38% n 2020
 • ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie la consumul na?ional brut de energie urmeaz? s? ajung? la 11 % pn? n anul 2010

Acest site web nu reprezint? n mod necesar pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.
R?spunderea privind corectitudinea ?i coeren?a informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web.