1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
  • Bun venit pe site-ul AMEMM!
    Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc n care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

    Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru mbun?t??irea modului n care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.
    Citeşte mai mult

Top comunicate

mai multe comunicate...
De la 1 noiembrie 2012 a fost pus? la dispozi?ia celor interesa?i varianta final? a Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte din cadrul subdomeniului 1.2 Sprijinirea investi?iilor n eficien?? energetic? a blocurilor de locuin?e.

Poten?ialii beneficiari pot consulta ghidul publicat pe www.inforegio.ro, sec?iunea Ghidul Solicitantului.

Depunerea cererilor de finan?are se poate face ncepnd cu data de 15 noiembrie 2012.

Implementarea m?surilor privind eficien?a energetic? va trebui s? aib? ca rezultat o reducere de cel pu?in 40% a consumului de energie pentru nc?lzire ?i atingerea unui consum minim de energie pentru nc?lzire n func?ie de zonele climatice la nivel na?ional.

Informa?ii de context

Beneficiarii eligibili ai schemei de finantare sunt unit??ile administrativ-teritoriale (autorit??i ale administra?iei publice locale) municipii re?edin?e de jude? n calitate de reprezentan?i ai asocia?iilor de proprietari, precum ?i cele 6 sectoare ale Municipiului Bucure?ti.

Alocarea financiar? (FEDR + Buget de stat, reprezentnd 60% din valoarea eligibil?) pentru domeniul major de interven?ie 1.2 Sprijinirea investi?iilor n eficien?a energetic? a blocurilor de locuinte pentru perioada 2007-2013 este de 182,40 milioane euro, fiind repartizat? pe cele 8 regiuni de dezvoltare n mod egal.

Alocarea financiar? ce revine fiec?rei regiuni este de 22,80 milioane euro (FEDR + Buget de stat, reprezentnd 60% din valoarea eligibil?).

Sunt eligibile urm?toarele categorii de lucrari de reabilitare termica a blocului:
  • Lucr?ri de reabilitare termic? a anvelopei;
  • Lucr?ri de reabilitare a sistemului de nc?lzire.

Sunt vizate n special blocurile de locuin?e construite dup? proiecte elaborate n perioada 1950-1990 n care locuiesc categorii sociale vulnerabile ?i familii cu venituri reduse (peste 50% dintre familiile proprietari din cl?dire au un venit net lunar pe membru de familie de maxim 500 Euro).
Citit de 12981 ori Ultima modificare Sâmbătă, 17 Noiembrie 2012
Acest site web nu reprezint? n mod necesar pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.
R?spunderea privind corectitudinea ?i coeren?a informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web.